SPELEOLOGICKÁ ČINNOST

Vyhledávání podzemních prostor

Provádíme vyhledávání podzemních prostor všeho druhu, ať se jedná o přírodní dutiny v krasových, či pseudokrasových horninách. Nebo o stará důlní díla, štoly, chodby a sklepy, či staré studny. Rovněž provádíme vyhledávání pokračování podzemních objektů za zazdívkami či jinými překážkami. Vyhledáváme i různé odvodňovací a odpadní systémy, propojovací chodby apod.

Při vyhledávání podzemních prostor využíváme nejrůznější prostředky včetně spolupráce s předními firmami specializovanými na geofyzikální průzkum, na kamerové prohlídky potrubí a stok. U podzemních prostor a převážně při prověřování komunikace podzemních stok i potrubí (hlavně tam, kde není jednoznačné, že jednotlivé úseky spolu bezprostředně souvisejí) provádíme stopovací zkoušky i zkoušky netěsnosti beztlakých trubních úseků.

Pro vyhledávání podzemních prostor využíváme i nejrůznějších archivních fondů, studujeme četné mapové podklady, písemnou dokumentaci a archivní stavební dokumentaci. Pořizujeme si vlastní databázi k podzemním objektům, kterou dále využíváme.

Mimo neinvazní průzkumné metody, používáme i sondáží, kdy výkopem ověřujeme polohu podzemního objektu, nebo provádíme průkop do vyhledávané dutiny, případně vyklizením zásypu uvolňujeme podzemní objekt a tak i v častých případech odkrýváme další prostory.

Setkáváme se i s požadavky na tzv. negativní průzkum, kdy od nás odběratel požaduje provedení průzkumu, zaměřeného na maximální vyloučení existence podzemní dutiny v určitém místě.

Dokumentace podzemních prostor

Dokumentace podzemních prostor je vždy zaměřena na poskytnutí maximálního množství zjištěných informací. Vždy ověřujeme archivní prameny a pracujeme výhradně s ověřenými informacemi, tj. odkazy na ústní sdělení, která nejsou ověřitelná, považujeme za velmi orientační.

Dokumentujeme stav na počátku průzkumu. U vyhledávání podzemních objektů geofyzikálními metodami, při kamerových prohlídkách, či dalších pracích je pořizována písemná a grafická dokumentace. Vstupy do podzemí jsou zaměřeny v požadované přesnosti a zakresleny do mapové dokumentace. Podzemní prostory jsou mapovány v potřebných měřítkách, je dokumentován stav stěn (horninového masivu, obezdívky, základového zdiva apod.), stropů i počvy.

Při výskytu podzemní vody zajišťujeme rovněž odběr vzorků vody a jejich rozbor. Součástí dokumentace je i podrobná fotodokumentace, kterou odevzdáváme jednak v klasické formě jako součást průzkumné zprávy, jednak také i v digitální formě na CD nebo DVD. V digitální formě odevzdáváme i mapovou dokumentaci.

Při průzkumu stopovací zkouškou, zpracováváme výsledky zkoušky do grafů i situace o šíření kontaminačního mraku. Na přání odběratele provádíme rovněž dokumentační digitální videozáznam.

Úpravy podzemních prostor

Provádíme nezbytné úpravy dle přání odběratele v rozsahu, který není omezen zvláštními předpisy. Odstraňování závalů a zásypů ve stavebních částech historických objektů (uvolňování odvodňovacích a odpadních chodeb) drobné stavební opravy v rozsahu drobných zednických prací. Zajišťujeme vstupy do podzemních objektů, údržbu jejich uzávěrů. Provádíme úpravy pro jejich bezproblémové užívání a zpracováváme návrhy na další využití (za spolupráce i projektovou dokumentaci a realizaci). U prací, které by přesáhly naše možnosti, pracujeme se sdružení s dalšími podnikatelskými subjekty. Z tohoto důvodu jsme schopni řešit jakoukoliv problematiku ve vztahu k úpravě podzemního objektu. Ať se již jedná o jednorázovou úpravu, pravidelnou údržbu, či odstranění havarijního stavu.

 

Při pracích uplatňujeme zkušenosti z 20 let existence firmy a 50 let osobní praxe v oboru.