NEJHLUBŠÍ ČESKOSLOVENSKÉ JESKYNĚ. HIPMAN. STALAGMIT

NEJHLUBŠÍ ČESKOSLOVENSKÉ JESKYNĚ

STALAGMIT 1982/1-2

 

V době kdy se světová speleologie blíží k objevu jeskyně hluboké 1 500 metrů, zdá se být malicherné hovořit o hlubokých československých jeskyních. Opravdu, hloubky dosahované na našem území jsou neporovnatelně menší a nikdo zatím nevěří, že by Československo mohlo zasáhnout do světové hloubkové tabulky, která eviduje lokality hlubší 500 metr.

Situace však stojí za úvahu už jen všimneme-li si pohybu v naší hloubkové tabulce. V roce 1970 byla nejhlubší jeskyní 180 metrová propast Brázda. Za ní následovaly ostatní propasti Slovenského krasu. Z jejich historie vidíme, že se jednalo jen o průzkum, evidenci a dokumentaci lokalit sice vertikálních, ale bez větších překážek průlezných až na dno.

Ať už je to způsobené nepříznivými geologickými podmínkami, nebo nezájmem speleologů o obtížnou prolongační činnost, dosud se nepodařilo překonat překážky na dně propastí Slovenského krasu a proniknout do předpokládaných podzemních systémů. Zatím je nazývejme hydrologickými systémy; jejich existence byla v několika případech ověřena kolorimetricky a dosahují výškový rozdíl 350 metrů.

Mezitím do hloubkové tabulky zasáhly i velké, převážně horizontální systémy z jiných krasových území planinového typu: sytém Amatérské a Punkevní jeskyně (hloubka 192 m), Strateneká jeskyně (184 m) a Rudické propadáni (151m). Jsou to dobré příklady objevu a průzkumu téměř celého průběhu podzemního systému od zóny absorpční až po zónu vývěrovou. Tak se podařilo v některých oblastech speleologicky využít téměř celé výškové rozpětí krasových hornin.

V poslední době se zájem o objev hlubokých jeskyní správně orientuje na průzkum perspektivních oblastí středohorského a vysokohorského typu krasu v pohořích Slovenska - Nízkých Tatrách, Velké a Malé Fatře, Západních a Belanských Tatrách. I když výsledky ještě neodpovídají speleologickým možnostem těchto území, způsobily už velké změny v pořadí naší hloubkové tabulky. V roce 1981 evidujeme na našem území jeskyně s téměř dvojnásobnou hloubkou než v tabulce z roku 1970 : jeskyně Starý hrad (hloubka 343 m), systém jeskyně v Záskočí – jeskyně na Predných ((284 m) a Tristarská propast v Belanských Tatrách hloubka asi 200 m - propast v průzkumu).

Jako jeden příklad nadějných speleologických možností uvádím masiv Krakovy hole mezi Jánskou a Demanovskou dolinou na severní straně Nízkých Tater. Krasové horniny jsou zde uloženy ve výškovém rozpětí tisíc metrů : z vrcholku Krakovy hole ( 1753 m n. m.) až na dno Jánské doliny (750 m n m.) Ve východní části masivu Krakovy hole máme kolorimetricky dokázán podzemní hydrologický systém Prednie – Jánská dolina s výškovým rozdílem 692 metry !!!

44 m dlouhý fixní duralový žebřík ve Studni radosti v jeskyni Starý hrad

Co z tohoto hydrologického systému dnes v podzemí známe ? V absorpční zóně to jsou spojené jeskyně v Záskočí a na Predných. Pět kilometrů jejich chodeb tvoří spletité podzemní odvodnění horského hřbetu Prednie a závěru doliny Záskočie. Nejvyšším bodem je vchod do jeskyně na Predných ve výšce 1454 m n m. V nadmořské výšce 1170 m ( tj. v hloubce - 284 m) další průběh jeskyně zatím neproniknutelně uzavírá sifon Mrtvého jezera.

Nejnižším bodem tohoto hydrologického systému jsou dva vývěry Medzibrodie (762 m n.m. ) na břehu říčky Štiavnice. Otvorem občasné vyvěračky ( 768 m n. m, která funguje jako přepad uvedených vývěrů, pronikli jeskynáři z Liptovského Mikuláše úzkým výtokovým kanálem do vzdálenosti 60 m k závalu se slabým průvanem.

Převážná část podzemního systému Krakovy hole zůstává dosud neobjevená. To znamená zóna uvnitř masívu měří vzdušnou čarou 2 km a má výškový rozdíl ještě 400 m !

Naše prognóza o existenci velkého podzemního systému v rozsahu několika desítek kilometrů se zatím opírá o dost nepřesvědčivá fakta. Především o poznatek, že délka chodeb několikanásobně převyšuje rozpěti přímého postupu. Například při délce chodeb 5 km jsme jeskyní v Záskočí postoupili v masivu jen 600 metrů, tj. poměr délky chodeb : rozpětí 8 : 1.

V případě jeskyně Starý hrad tento poměr činí 10 : 1.

Druhý poznatek vyplývá z velkého rozdílu v průtokové bilanci podzemního toku. Zatím co do sifonu Mrtvého jezera vtékají průměrně 3 litry vody za sekundu, ve vývěrech Medzibrodie je průměrný roční průtok 50 l/sec. Znamená to, že hydrologický systém odvodňuje i centrální a nejvyšší část masivu Krakovy hole, má řadu vydatných podzemních přítoků s tím i dlouhých jeskynních větví.

Když všechny pokusy o proniknutí za sifón Mrtvého jezera skončily neúspěšně, soustředili jsme svoje úsilí na jeskyni Starý hrad. Obnovený průzkum přinesl zajímavé výsledky a rozšířil naše poznatky o podzemí Krakovy hole.

Vchod do Starého hradu leží kilometr na jih od vchodu do jeskyně v Záskočí, na druhé straně východního ramene Krakovy hole, v jižním svahu Černé dolinky, v nadmořské výšce 1488,5 m. Jeskyni objevila začínající skupina zvolenských jeskyňářů v letech 1967 - 1970. Tehdy jsme prozkoumali horizontální chodby v úrovni vchodu (dnešní vchod č.1) a soustavou čtyř propastí. V úzkém meandru pod IV. propastí v hloubce víc než 150 metrů, se vodní tok ztrácí v nepatrném otvoru a jeskyně tím pro nás beznadějně končila.

S technikou, která se používala v roce 1970, byl průzkum Starého hradu na hranici našich možností. Tehdejší problémy s překonáváním vertikálních úseků ještě komplikovala mimořádně úzká vstupní část jeskyně. Na nejhlubší místo jsme sestoupili jen dvakrát a nikdo neměl chuť podívat se tam znovu.

Ústí III. propasti v jeskyni Starý hrad. Mimo fixního žebříku je pro snadnější manipulaci nad propastí osazena ještě kovová plošina a kladka s lanem.

Také poloha Starého hradu se nám nezdála perspektivní. Jeskyně sice zasahovala do značné hloubky, ale příliš se nevzdalovala od strmého svahu Černé dolinky. Logicky jsme proto předpokládali, že hydrologicky inklinuje do Černé dolinky a to už zbývalo jen několik desítek metrů výškového rozdílu. Nikoho ani nenapadlo, že by odvodňování jeskyně mohlo probíhat napříč pod mohutným východním ramenem Krakovy hole až do Jánské doliny.

Nové etapě průzkumu předcházelo umělé rozšiřování úzkého vchodu a zpřístupnění jeskyně způsobem, který jsme se naučili v Záskočí. Instalovat lanové zábradlí, prokopat zbytečnou plazivku, rozebrat překážku z balvanů, přistavit několikapříčkové dřevěné žebříky, odrazit překážející skalní kulisy a osadit dobré kotevní body nad každou propastí považujeme za správnou zásadu úprav exponované trasy s cílem usnadnit přístup na vzdálené podzemní pracoviště. Postupovali jsme pomalu, vlastně jen ve volných chvilkách mezi průzkumy v Záskočí. Začali jsme v létě 1977, avšak lana na dno IV. propasti jsme spustili až na jaře 1979. Hned první výprava na nejhlubší místo dne 3. června 1979 přinesla překvapující výsledek.

Neprosekali jsme se sice úzkým otvorem, v kterém mizí voda, ale prolezli jsme na první pohled beznadějným závalem do fosilního meandru. Kupodivu neklesal do hloubky, ale s výjimkou dvou menších stupňů nás vedl téměř vodorovně na severozápad, rovnoběžně s Černou dolinkou, směrem k jejímu závěru.

Vodní tok ze staré části jeskyně jsme opustili před vstupem do Meandru 79 - jak jsme nazvali novou chodbu. Na jiné a neznámé přítoky jsme narazili na jeho konci. Vytékají z krátkých kanálů a padají do 45 metrů hluboké Studny radosti. Tady se jeskyně podruhé prudce zařezává do hloubky, ze dna Studny radosti svislou puklinou na plošinu pod stropem Síně průzkumníků. Dóm má rozměry 20 x 25 m a výšku až 30 m. Slanění ze skalní ostrohy na kamenné dno měří 22 m.

Na dně síně, pod vrstvou obrovských bloků, vyvěrá podzemní bystřina, mnohem vydatnější, než sprcha ze Studny radosti. Voda tiše protékala chodbou do malé louže pod stěnou. Byl to definitivní konec jeskyně?

Vstup do 200 m dlouhého Kaňonu v nejhlubší části jeskyně Starý hrad ( -322 m). Autorem všech snímků je P. Hipman.

Průzkum sice pokračoval, ale jiným směrem. Objevili jsme například “Speleomaturitu” - novou větev, spojující IV. propast a dosud samostatnou jeskyni (dnešní vchod č. 2). Délka jeskyně už přesáhla dva kilometry, ale další cestu do hloubky jsme nemohli najít. Také náš názor na genezi jeskyně se změnil. Už před Studnou radosti se chodba stačí přímo na sever pod vysoký horský hřeben. A nejnižší bod - ta nešťastná louže - se už nacházel pod úrovní dna Černé dolinky. Před námi tedy musela být dlouhá hygdrologická komunikace napříč masivem do Jánské doliny !

Alespoň v krátkosti se zmíním o problematice překonávání sifonů v horských jeskyních. Tato vodní překážka vzniká často v původně volné horizontální chodbě, na jejímž dně se následkem řícení vytvoří bariéra. Za ní se potom ukládají písčito – hlinité nánosy a vyplní chodbu až téměř ke stropu. Mezi sedimenty a stropem obyčejně nezůstane pod vodou ani tolik místa, aby tudy mohl prolézt potápěč.

Na první pohled překonání sifonu takového typu nepředstavuje žádný problém ; nezasahuje hluboko pod hladinu a jeho obsah i přítok je malý. Stačí natáhnout hadici ke vchodu a vodu vyčerpat.

V našem případě však sifon leží v hloubce -272 m a trase ze Síně průzkumníků ke vchodu měří 800 metrů. Tím vyčerpání vody ven z jeskyně zůstává sice záležitostí technicky proveditelnou, ale neobyčejně náročnou a nákladnou.

Zůstává ještě jedna možnost : vodu přečerpat do umělé nádrže před sifonem. Dovoluji-li to podmínky v jeskyni, je nejvýhodnější vybudovat na kompaktním skalním dně chodby sypanou hráz z místních hlinitých sedimentů. Takovouto jednoduchou přehradou tvoříme nejen nádrž na přečerpání obsahu sifonu, ale i na zadržení celého přítoku vody.

Šikmé dno Síně průzkumníků však není nepropustné. Tvoří ho mohutná vrstva napadaných bloků. Tato nepříznivá okolnost nás donutila k neobvyklému technickému řešení, k použití gumového bazénu. Slepili jsme ho z pruhů pogumované polyamidové tkaniny. Z kamenů jsme vyrovnali plošinu a obvodovou opěrnou zídkou. Do pracně zhotoveného skalního lůžka jsme potom vložili bazén. Jeho okraje lemovalo napnuté osmimilimetrové ocelové lano.

Starosti nám působil také přítok do sifonu. Nemohli jsme ho zachytit samospádem, protože vyvěral pod bazénem. Kromě pumpy, přečerpávající obsah sifonu do bazénu jsme nasadili ještě druhé čerpadlo, které odsávalo do bazénu celý průtok podzemního potůčku. Hnací silou obou čerpadel byly paže vytrvalých badatelů a pětihodinové nepřetržité odčerpávání přítoku dokonale prověřilo jejich zdatnost.

Tak se nám 4. října 1980 podařilo otevřít další cestu do hloubky; už zbývalo jen 12 metrů výškového rozdílu abychom překonali naši nejhlubší jeskyni v Záskočí. Také silný průvan v zúženém profilu sifonu signalizoval dlouhé a především volné pokračování podzemních komunikací.

Nový objev představuje přes 600 metrů chodeb a zavedl nás k dalšímu sifonu. Leží v hloubce -343 m od vchodu, ale už 500 metrů pod povrchem horského hřebenu. Hned za Sifonem ´80 - dnes má uměle proražený strop - vede vodorovná chodba přímo na sever do Revajova dómu. Předpokládáme, že v této pusté podzemní dutině rozměrů 30 x 60 metrů došlo řícením k zavalení dlouhé a pravděpodobné hlavní větve od neznámého nejvyššího vchodu. Tomu nasvědčuje proudění vzduchu, které mizí mezi bloky pod západní stěnou dómu. Uvážíme-li, že i ve vrcholové partii Krakovy hole máme několik jeskyní, nemůžeme zavrhnout ani možnost existence systemu hlubokého téměř tisíc metrů. Například přímo nad Sifonem ´80 leží ve výšce 1607 n n. m. Lovecká jeskyně (Polovnícká jaskyňa) a pod nejvyšším vrcholem Krakovy hole je propast ve výšce 1689 m n m.

Předpokládaná hlavní větev pokračuje pod Revajovým dómem směrem na východ vysokým Kaňonem až ke koncovému sifonu. Má podobný charakter jako všechny naše sifony: na dně jezírka v 3 metrové hloubce zůstává mezi stropem a nánosy jen nepatrná mezera. Máme jen jednu možnost : postavit přehradu a čerpat.

Na základě posledních objevů usuzujeme, že také jeskyně Starý hrad hydrologicky komunikuje do vývěrů Medzibrodie. Odvodnění z jeskyní v Záskočí a Starého hradu se pravděpodobné hluboko v masívu spojuje do jediného toku a není vyloučeno, že touto cestou dosáhneme spojení obou jeskyní. Pokud tento předpoklad ověříme kolorimetrickým pokusem, bude potvrzena existence rozsáhlého hydrologického systému Krakovská hola - Jánská dolina a výškovým rozdílem 726 metrů.

Ve svém příspěvku jsem informoval o jedné možnosti objevu hluboké jeskyně na území naší republiky.

Kdo pozná ze speleologického hlediska slovenské hory, jistě ví, že takových možností je více. Jen nedostatečná intenzita průzkumu je příčinou, že na území našeho státu nemáme dosud objevenou jeskyni hlubší 500 metrů. Jsem však přesvědčen, že do roku 1990 k takovému objevu dojde.

 

 

Petr Hipman