LEZENÍ VELKÝCH VERTIKÁL (11)

PROPAST PROVATINA

(STALAGMIT 1-2/1989)

V programu jednoměsíční expedice pod názvem "GREECE 88", pořádané v říjnu a listopadu 1988 ZO ČSS 1-03 Týnčany, bylo mj i slezení třetí nejhlubší jeskynní vertikály světa, řecké PROVATINY.

Výpravy se zúčastnilo šest jeskyňářů z pořádající ZO ČSS ( Fara S. , Novák M. , Novotný J. , Poltavec I. , Šmejkal J. - vedoucí, Zikl M. ) a po jednom ze ZO ČSS 1-05 (Schmidt P.) a ZO CSS 1-06 ( Zelenka A. ). Poslední dva jmenovaní jsou též ze stanice č. 1 Speleologické záchranné služby.

Průběh akce ozřejmí stručný výtah z expedičního deníku:

Úterý 18.10.1988: Dojezd do malebného Mikropapingo, přebalení materiálu a vynáška na planinu Astraka k propasti. Zřízení tábora nedaleko mohutného ústí Provatiny. Počasí krásné; žízeň.

Středa 19.10.1988: Vystrojení propasti a sestup prvé dvojky na dno (Tonda - ZO 1-O6, M. Zikl). Počasí nádherné. Nalezen zdroj vody.

Čtvrtek 20.10.1988: Sestup a výstup druhé dvojice Poltavec I.; Schmidt P. alias Pajánek ze ZO 1-05): fotodokumentace. Výstup na vrchol hory Mt. Astraka (2.436 m n.m.; Fara S.) Po čtyřhodinové dřině vytažena v 01,30 hod., následujícího dne všechna lana. Dvě hodiny ráno začíná vichřice s deštěm.

Pátek 21.10.1988: V prudkém dešti sbalení tábora a sestup dolů do Mikropapingo; zřízení útulného bivaku v ambitech roztomilého kamenného kostelíčka. Večer pak děkovná veselice v Megalopapingo a náročná cesta zpátky na kutě.

Tolik tedy - co nejstručněji - k průběhu akce. Naše nástupce a další zájemce o sestup démonické šachty by mohly zajímat některé recentní detaily zjištěné přímo na místě; tyto skutečnosti nemohly být přirozeně podchyceny v pátém díle našeho seriálu (Stalagmit 1986/1,4-11), věnovaném právě Provatině.

1. PŘÍSTUP

Až do osady Mikropapingo se lze nyní pohodlně dopravit osobním autem nebo místním autobusem po obdivuhodně se klikatící, dostatečně široké silnici s nově upraveným povrchem. Poslední možnost kulturně se vykoupat skýtá říčka tekoucí pod klenutým kamenným mostkem za Aristi. V řídce osídleném Malém Papingu jsou již na turisty, horolezce a jeskyňáře z celé Evropy zvyklí: u zmíněného kostelíka je malé parkoviště, kohoutek s pitnou vodou a zděný záchod. Obyvatelé vesničky jsou přátelští a pohostinní - je ovšem třeba chovat se kultivovaně a udržovat na parkovišti čistotu ( košů na odpadky je kolem plno).

Při popisu přístupové cesty k propasti se lze s výhodou odvolat na již zveřejněný nákres, tj. obr.1 ve Stalagmitu 1986/1, 7. Stezka č. 03 značená skvrnami červenou barvou na kmenech stromů a kamenech nejprve z návsi krátce klesá, pak se stáčí vlevo a stoupá nad vesnici. U zděné studánky (č.4 v nákresu) neodbočujeme vlevo, ale stále stoupáme mírně vpravo, souběžně s linií bašt tvořících okraj planiny. Dolní napajedlo u č. 5 mělo i v letošním poměrně suchém řeckém podzimu vody dostatek.

Od orientační plechové tabulky přibité na kmeni stromku (č. 6 v nákresu; angl. nápis Provatina Cave) není sice vidět přímo ústí, ale zasvěcenci mohou v průhledu mezi horní hranou útesů (pásmo skal jihozápadně od bodu č. 8) a pátou baštou rozpoznat skalní převisy bivaku, který je těsně (cca 20 m vpravo) od propasti. Studánka zásobující horní napajedlo (č. 5 nákresu - nahoře vpravo) měla letos dosti nízký stav vody, ale k osvěžení to stačilo.

Značená cesta se potom větví; my odbočíme vpravo, pokračujeme okolo nařícených skalních bloků a pak příkrými serpentinami překonáme skalní výšvih. V bodě č. 8 se nikomu z nás nepodařilo spatřit ústí propasti.

Červené značky potom odbočují vlevo nahoru k vrcholu hory Mt. Astraka. My však pokračujeme dále směrem jihozápadním a traverzujeme již neznačenou stezkou úbočí skalního žlebu; před jeho horním vyklíněním sestupu, jdeme vpravo dolů až téměř na jeho dno, stáčíme se na SSV a po několika minutách již vidíme vpravo mohutný převis tvořící výraznou střechu nad monumentálním ústím obří šachty. S těžším nákladem trvá výstup z vesnice asi 4 hodiny.

 

2. VYSTROJENÍ A ODSTROJENÍ PROPASTI

Vyjma spodní partie druhé šachty byly použity zánovní československé jedenáctimilimetrové šedesátky. Všechna lana byla ještě doma sražena : v teplé vodě, důkladně zkontrolována a zkušebně zatížena hmotností 3-4 chlapů. Jejich spojení provedena dvojitými rybářskými uzly - bylo jich celkem sedm.

2.1. Vstupní šachta (P 177)

K zajištění nenáročného traverzu levou skalní lavicí k masivní destičce s navařeným okem ukotvené třemi anglickými supernýty bohatě postačilo lano délky 23,5 m; plochý balvan asi 8 m před ústím vlevo - skalní skoba

"U" na začátku lavice, vlevo + 1,5 m - kotevní deska.

Do vstupní šachty byla postupně spuštěna následující navázaná lana: 56,3 m + 57,2 m + 55,5 m + 27,0 m; v místě hlavního kotvení druhé vertikály přebývá 8 - 10 m nejspodnějšího lana. Mezikotvení, popisovaná ve Stalagmitu, jsme nenašli; nacházejí se zřejmě hlouběji ve skalním masivu, tzn. více vpravo z pohledu slaňujícího! Uvádíme popis novější, poměrně bezpečné cesty, která vede přímo dolů pod hlavní kotvení. Pozor: plakety M8 s sebou!

0, 0 m … anglická kotevní deska

-4 m ... ostré skalní hrany (lano podložit prázdným transporťákem!)

-8 m ... nýt M8( asi Hilti) - špatný

-9 m . . nýt MS - dobrý

asi -20 m do některé z četných horizontálních spár osadit jednu nebo dvě skoby (Y-kotvení); mezikotvení chrání lano před kontaktem se skalními hranami v hl. -12m a - 28m.

Sestup probíhá téměř středem zvonující, spoře osvětlené šachty; přistává se v dolní třetině příkrého firnového svahu. Slaňujeme po něm dolů směrem k propojovacímu oknu tvaru vysokého trojúhelníku (výška minim. 15 m, šířka dole 3-4 m). Asi čtyři metry nad jeho počvou jsou vpravo (z pohledu slaňujícího! ) ve skalní stěně tři nepříliš důvěryhodné nýty - překotvit ( "Y" ), aby mohl sestupovat další borec !

2.2. Druhý stupeň (P 215)

Ve dně spojovacího okna je malá plošinka, na které může právě jeden chlap jakžtakž stát. Na hraně ve výši prsou špatný spit M8, za rohem na dosah pravé ruky solidní supernýt s plaketou - hlavní to kotvení spodního stupně; metr nad ním mírně vpravo nýt M8.

Asi deset metrů stěny pod hlavním nýtem je poseto spity M8 nejrůznější kvality; vybrali jsme si dva v hloubkách -6m a -9m ( asymetrický kruh!). K vystrojení byla užita lana následujícících délek: 55,0 m + 57,8 m + 52,3 m + 75,7 m(b 9mm).

Ze spodní devítky leželo pak na dně asi 25 m.

U nejnižšího místa dna propasti je na stěně ve výši očí sbírka pamětních nápisů, vlaječek, speleoemblémů a kovových destiček.

K sestupu byla použita různá slaňovátka: velké americké "super-racky" se šesti válečky, menší pětiválečkový "xylofon" i auboblokanty Petzl.

Lezci muší váhy museli ze začátku Petzly "krmit", ale vystrojující, zatížený nahoře rancem se 120 metry lan a v dolním stupni druhou polovicí svázaných lan, jel na autoblokantu v pohodě.

2.3. Odstrojení

Nejjednodušší metodou - byť nepříliš elegantní – je uvolnění nosného systému lan ze všech mezikotvení a jeho vytažení v celku. Lze použíti např. tento postup:

  1. Do nýtu MS osazeného na skalní počvě 5-6 m před ústím (mírně vlevo při pohledu do propasti) instalovat kladkostroj nebo jenom pojistný blokant. Postačí, když budou tahat čtyři chlapi. Zahřejí se.
  2. Do dvou podezřelých nýtů i na plochém balvanu vpravo před ústím upevnit blokant ( "Y" ! ) ; prochází jím lano dlouhé 25 m na konci s kladkou.
  3. Do anglického kruhu vlevo upevnit navíc směrovací kladku (s výhodou typ "U" Petzl) s pojistným blokantem.
  4. Nějakým dostupným způsobem (např. pomocí oné pětadvacítky) povytáhnout hlavní nosný systém o 12-14 metrů; odvázat z kruhu a provléci samosvornou směrovací kladkou a pojistným blokantem ad A. Kladkou na pomocném laně - viz. bod B) odkloníme vytahované lano od skalních stupňů pod hlavním kotevním bodem.
  5. Princip vlastního vytahování je zřejmý; tahací družstvo pracuje za blokantem; ad A; dobrovolník zavěšený v anglickém kruhu běžným způsobem přendavá uzly skrze odkláněcí a směrové kladky. Pokud se nám lano někde v propasti zasekne, snažíme se jej navolnit střídavým povolováním a vytahováním. Může pomoci i změna směru chodu hlavniho lana, kterou dosáhneme manipulací s odkláněcím systémem (bod B). Pokud tytu pokusy zklamou - máme smůlu ...

3. PITNÁ VODA

Na planině Astraka vyvěrá několik pramenů, nejbližší zdroj pitné vody nalezneme následovně.

Od Provatiny vystoupáme jižním směrem nad horní vyústění žlebu. Zde narazíme na pokračování neznačené stezky, která nás dříve dovedla do blízkosti propasti ( viz kap. 1 ! ). Cesta vodorovně traverzuje asi jeden kilometr široký kamenitý žleb a zahýbá vpravo na příčný hřeben.

Míjíme kamennou mohylku a po cca 30 minutách chůze od Provatiny sestoupíme k několika kamenným chatrčím (salaš).

Málo znatelná stezka pokračuje vlevo dolů jižním směrem ke dnu mělkého údolí. Zanedlouho již uslyšíte zurčení potoka.

Kus proti proudu je malý vodopád a místa vhodná k nabrání vody i k mytí.

4. EPILOG

Děkujeme všem, kteří nám napomohli ke zdaru akce.

Především to jsou Š. Labuda, G. Stibrányi a A. Antkiewicz-Hancbachova. Bylo to krásné: Evcharistó, Trypa Provatina! Chérete.

Tonda Zelenka