PODZEMNÍ PRAHA(2)

STALAGMIT 1985/3

Výsledkem je, že nad Kinského letohrádkem, ve kterém jsou národopisné sbírky Národního muzea, začnou vyvěrat z kanálové šachty neznámé vody. Tečou parkem cesta necesta, v zimě podmáčejí Kinského letohrádek a konečně mizí až v kanalizaci u tanku na náměstí Sovětských tankistů. A to ta voda klidně teče po 2 roky a zdá se, že to nikomu zodpovědnému nevadí.

Štola XVII. leží ve Strahovské zahradě, je dlouhá 47 metrů a má ve svém zdivu velké množství kořenů, které sem pronikají za vláhou. Některé tenké kořeny visí ze stropu, dosahují počvy a vyplňují v ní kanálek. To nakonec bylo dostatečně patrné z fotografie v minulém čísle Stalagmitu.

Zbývající štola XVIII. je do značné míry zatopena jednak vodou z pramenu, ale hlavně vodou z netěsného potrubí z vodojemu u nemocnice Pod Petřínem.

V našem putování podzemní Prahou se vrátíme trochu do minulosti. Do období 1965 až 1972, kdy se členové Speleologického klubu Praha zabývali průzkumem podzemí v Praze na základě pramenů, jakým byla např. knížka Karla Ladislava Kukly "Podzemní Praha", vydaná v roce 1920. Jeho kniha, vzniklá z vlastních poznatků autorových, je dnes jediným souborným záznamem o různých podzemních chodbách v Praze z dřívějších let.

Knížka není dokumentačním materiálem, ale romantickým románkem, odehrávajícím se v prostředí podzemní Prahy. Z tohoto pohledu je nutné v ní obsažené místopisné a informační údaje chápat. Když se nám tato knížka dostala do rukou, rozhodli jsme se prověřit do jaké míry použil Kukkla nadsázku a nakolik fakta. Prvním úspěšným krokem bylo nalezení Kuklova pamětníka – pana faráře Hanouska.

"Ale přece nikdy mou duši tak teskné city nesklíčily - jako před léty - několik neděl po zřícení se oblouku kamenného mostu Karlova - kdy se svolením tvůrce pražské kanalizace inženýra Lindleye - oděn v ochranný skafadr potápěče - maje obličej zakryt ochrannou maskou proti otravným plynům a podoben obludné příšeře odvážil jsem se po prvé k výzkumné výpravě až na dno podzemní Prahy."

Tak popisuje K.L.Kukla pocity z první návštěvy pražského podzemí hned v úvodu své knihy.

KATAKOMBY KARMELITÁNŮ

Dostat se do nejrozsáhlejší pražské podzemní krypty znamená navštívit chrám Panny Marie Vítězné na Malé Straně, ten, kde je světoznámé pražské Jezulátko. O této kryptě praví K.L.Kukla:

“Po kamenných stupních lze sestoupit do malé chudobné kaple, která tak jako široká chodba zaujímá místo pod presbyteriem, kam padá malými okénky sporý pasvit světla. V chodbě té jsou zazděny ve sklípkách nad sebou do zdí zaklenutých, rakve s mrtvolami dávných Karmelitánů. Na zdi, sklípek uzavírající, napsáno je černou barvou jméno každého zde pohřbeného mrtvého.. Chodba ta připomíná vzezřením katakomby starořímské... s 15 velkými sklepeními jež se táhnou pod lodí kostelní v hloubce závratné…

V nesmírném společném hřbitově, největším v celé podzemní Praze leží několik set rakví, jež ukládány tam od polovice 17. století až do konce věku 18. Z největší části jsou rakve otevřeny a mrtvoly v nich tak zachovány, že v tvářích mnohých mužů žen i dětí rozeznáváme dosud zřetelně podobu, rysy i ráz obličeje…”

Samozřejmě, že i my jsme zatoužili navštívit karmelitánské katakomby a proto jsme se jednoho zimního dne r. 1967 vypravili do kostela Panny Marie Vítězné. Vzadu za hlavním oltářem jsme vstoupili do komory, ze které vedou dál masivní dveře. Několikrát cvakl starý zámek a my jsme sestoupili do podzemní kaple. Ve světle baterky jsme spatřili kamenný oltář, na něm ručně řezaný kříž s Kristem, několik hrubých svícnů, lidských lebek, a v pozadí na dřevěném rámu zbytky starého obrazu.

Obr. 1

 

Skutečně - přesně jak uváděl K.L.Kukla - jsou po obou stranách kaple zazděné sklípky s rakvemi a s údaji o pohřbených. Data se pohybují mezi roky 1720 - 1760.

Procházeli jsme dál pod lodí kostela ještě 15ti většími kobkami. Hned když jsme vstoupili do první, přeběhl nám mráz po zádech. Ležely zde otevřené rakve a z nich na nás hledí mumifikované tváře mnichů, jeptišek, rytířů, šlechticů a bohatých občanu. Po pravé straně při zdi nás zaujala jedna mimořádně dlouhá rakev v níž odpočívá statný obr. Údajně prý je to jeden ze španělských generálů od Bílé hory - rytíř Maradas. Pan Hanousek nám říkal, že tu leží také tělo známého rektora University Karlovy Jana Lva z Ersfeldu.

Obr. 2

 

K dalším pozoruhodnostem patří bezesporu nevěsta které prý puklo srdce u oltáře ve chvíli kdy měla říci ano. Tato dívka se nechtěla vdávat, ale rodiče ji přes to donutili k sňatku. Dívka byla bohatá a odkázala prý řádu Karmelitánů velkou částku, jenže s podmínkou, když zemře svobodná. Není právě zde motiv její smrti?

V jedné z kobek je vidět v rohu asi 60 cm vysoký stupeň a na něm dětskou rakvičku. Podle jedné pověsti je zde morový hrob, podle druhé se zde skrývá schodiště do dalšího údajného patra katakomb. Možnost existence schodiště podporuje skutečnost, že v sousední kobce u společné zdi je obdobný stupeň, takže celková délka obou stupňů postačuje pro vyrovnání stropu nad schodištěm. O tom nám vyprávěl také pan Hanousek který zde před válkou prováděl výzkum. A ještě dříve navštívil katakomby spolu s K.L.Kuklou. Vyprávěl nám:

"V první pravé kobce je něco na způsob žumpy, plné lidských lebek a kostí. Když se odstraní, objeví se přístup do dalšího podzemí, které vede směrem na sever tedy pod chrám Svatého Mikuláše na Malé Straně, a na jih pod bývalý malostranský hřbitov."

Průzkumné práce, které jsme zde prováděli do roku 1972 však názor pana Hanouska nepotvrdily, ale ani jednoznačně nevyvrátily. Protože pan Hanousek v roce 1968 zemřel, nemohl nám své vyprávění již upřesnit. Jeden stupeň je opravdu morový hrob a na vrchní desce je vyznačeno, že zde leží kněžna Polyxena, podporovatelka Karmelitánů.

Zaměřili jsme se zde především na dokumentaci stávajícího stavu. Provedli jsme fotodokumentaci všech kobek, dále všech rakví s dochovanými mumiemi a zachytili jsme řadu detailů. Dokumentační materiál jsme předali Národnímu muzeu v Praze (antropologické odd.), které zde od roku 1970 provádělo výzkum. Z medicínského hlediska zde mimo mumie vzniklé působením suchého vzduchu byla řada zajímavostí jako např. četné trepanace lebek.

PO STOPÁCH DO PODZEMÍ

V úvodu naší další výpravy vás seznámíme s historií záhadné loupežné vraždy, která v minulém století vzrušila celou Prahu.

Bylo to ráno 29. ledna 1870, kdy na polnostech v místě nynější ulice Na Smetance na Vinohradech našli kolemjdoucí ležet ve sněhu postavu mrtvého muže. Zjistilo se, že to je řezník Antonín Komma z ulice U lužického semináře čp. 107 a že se den předtím vydal na svou pravidelnou odpolední procházku na Olšanské hřbitovy k hrobu svých rodičů. Během této procházky se zastavoval v každém hostinci při cestě, zvláště nikdy nevynechal hospodu Na Vyšince. V hostincích smlouval a uzavíral ochody s prodavači dobytka, a proto nosil při sobě větší finanční obnos. A to mu bylo osudné. Neznámý pachatel ho střelil zezadu do týla a oloupil ho o peníze a o všechno co měl při sobě. Způsob, jakým byla vražda provedena, rozhořčil pražskou veřejnost natolik, že se Kommova pohřbu zúčastnilo přes šedesát tisíc obyvatel. Sdružení pražských řezníků vypsalo na dopadení vraha odměnu jednoho tisíce zlatých. Marně. Vrah Kommův nebyl dopaden, ale později, v roce 1915, jak vypráví K.L.Kukla, přišlo se v objevené podzemní chodbě Na Františku na mrtvolu neznámého muže. U ní byl nalezen kufřík, ve kterém byla "prkenice" řezníka Kommy a zápisník, z něhož vysvítalo, že jde o mrtvolu jeho vraha. Kdo asi pomstil tímto způsobem vraždu na Kommovi ? Nevíme. Není ale bez zajímavosti to, co se nám podařilo zjistit o strýci zavražděného řezníka, pražském měšťanovi a vlastenci Hynku Kommovi. Ten zasvětil celý svůj život hledání hlav českých pánů popravených roku 1621 po bitvě na Bílé hoře. Nenašel je sice, ale při svém pátrání se seznámil s různými pražskými podzemními chodbami. Naskýtá se otázka, zda někomu z rodiny Kommových se nepodařilo vypátrat vraha a pro utajení činu pomsty využít tajemství, které znal od Hynka Kommy ? Vždyť taková podzemní chodba, o které se neví, se ideálně hodí k odstranění mrtvoly.

Dále je pozoruhodné, že právě dům Na Výšince, v kterém se řezník Komma den co den zastavoval, má podzemní prostory nesporně související s rozsáhlejším podzemím. Pan Hanousek nám o něm vyprávěl toto:

"Když se stavěla nová žižkovská pošta, narazili tam také na podzemní chodbu. A ta vedla pod dům Na Výšince. O něm se říkalo, že tam straší, že je tam slyšet pláč a řinčení řetězů. Proto v tom domě nikdo nechtěl bydlet. Lítaly tam prý kameny, a ty vytloukaly okna. Policie i vojsko dům obklíčily - a nezjistily nic. Kameny lítaly dál. Ale nejzajímavější bylo, že ty kameny - a byly obrovské - pocházely z geologického útvaru, který se nikde v okolí Prahy nevyskytuje. Odkud ty kameny byly ? Pod tím domem Na Výšince bylo sklepení ražené ve skále, na stěně vytesaný kříž z kamene, stůl, sedadla a plno kruhů s řetězy. A spousta lidských kostí. Byla to nějaká inkvizice nebo co ?"

Zajímali jsme se o dům Na Výšince až po smrti pana Hanouska, ale bohužel původní dům byl již dávno zbořen, a ten, co tam stojí dnes, zakryl část uvedeného podzemí. Průzkumné práce prováděné podnikem Stavební geologie na rohu Kubelíkovy a Ševčíkovy ulice odhalily 95 metrů podzemních chodeb tesaných ve skále. Dozvěděli jsme se to však pozdě, když už byly zasypány. Uvedený podnik je však zdokumentoval. Situační náčrt je na sousedním obrázku. Podzemní prostory jsou zakresleny sytě černě do půdorysu uličního bloku.

(pokračování příště)

Mumie jeptišky v katakombách pod kostelem P. Marie Vítězné na Malé Straně je na fotografii (1) z r. 1970, kdy ležela ve stejné kobce jako mumie Jana Lva z Ersfeldu - rektora University Karlovy v Praze. Tento významný nebožtík je zachycen rovněž na fotografii (2) V.Vojíře z roku 1970, kdy zde členové Speleologického klubu Praha prováděli dokumentaci a průzkum.

Vl. Vojíř, ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha