SEMINÁŘ KE 100. VÝROČÍ NAROZENÍ JAROSLAVA PETRBOKA

PROBĚHL V KARLŠTEJNĚ 28.5.1981

STALAGMIT 2-3/1981

V rámci III. mezinárodního setkání speleologů v Českém krasu proběhl dne 28.5.1981 pracovní seminář k otázkám Českého krasu, věnovaný 100. výročí narození Jaroslava Petrboka, seminář organizovala ÚOK ČSS vědecká ve spolupráci se ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha. Semináře se zúčastnilo pouze 27 pracovníků, přestože bylo obesláno více než 50 institucí a jednotlivců. Seminář vedli Dr. Pavel Bosák za spolupráce Dr. Františka Skřivánka.

Tématicky byly vyčleněny dva okruhy otázek, které měl seminář řešit. První okruh byl úzce zaměřen na osobu Jaroslava Petrboka, jeho životní osudy, metody a výsledky vědecké činnosti a odkaz dnešní době. Přednáškový okruh prvého dílu zahájil Dr.V. Ložek, DrSc. (ČSAV Praha) a seznámil účastníky se životem, dílem a odkazem J. Petrboka. Svou přednášku doplnil o celou řadou historek, dokumentující osobnost oslavence. Dr. J. Kovanda CSc. (ÚÚG Praha) doplnil životopisné údaje celou řadou postřehů, které nám dokreslili J. Petrboka jako člověka. V následujících přednáškách jsme byli seznámeni s pokrokem vědních disciplin, kterými se Petrbok zabýval. Dr. J. Kovanda, CSc. Dokumentoval bouřlivý rozvoj malakozoologického výzkumu, ve kterém, zejména díky Dr. Ložkovi, jsme na jednom z čelných míst v Evropě, archeologové Dr. J. Fridrich, CSc. a Dr. K. Sklenář CSc. (AÚ ČSAV a Národní muzeum v Praze) podali důkladnou analýzu materiálů shromážděných J. Petrbokem a seznámili nás s novými směry výzkumu archeologických lokalit v Českém krasu. Dr. Vojen Ložek DrSc. podal přehled vývoje Českého krasu a okolí v mladém pleistocénu a holocénu s důrazem na cyklus eroze, transport, akumulace a na antropogenní vlivy. Bouřlivou diskusi vyvolal u přítomných závěrečný příspěvek prvého okruhu a to přednáška Dr. Ivana Horáčka ( ČSAV Praha) o výzkumu fauny drobných savců a jejich významu pro řešení karstogeneze Českého krasu.

Druhý okruh otázek byl věnován spíše geologické problematice jádra Barrandienu - Českému krasu. Dr. Ivo Chlupáč Csc. ( ÚÚG Praha Praha) podal velmi podrobný přehled pokroku ve stratigrafickém a paleontologickém studiu barrandienského siluru a devonu v posledních 25 letech. Nejhlubší vrt v Čechách Tobolka 1 byl předmětem zprávy Dr. Petra Štěpánka (ÚÚG Praha) zejména z hlediska jeho ekonomického využití. Dlouholetou diskusi o povaze svrchnokřídových sedimentů které kdysi pokrývaly Český kras, doplnil novými výsledky Dr. Přemysl Zelenka (ÚÚG Praha). Jeho přednášku přednesl Dr. P. Bosák. Přehled činnosti skupiny Tarcus, přednesený Vladimírem Lysenkem, prom. geol. a Ing. Josefem Slačíkem ( ÚÚG Praha a Rudné doly Příbram) následovala velmi bouřlivá diskuse. Týkalo se to zejména otázek řešení karstogeneze Českého krasu. Ukázalo se že výsledky Tarcusu se shodují s výsledky Dr. Horáčka, ačkoliv bylo použito naprosto odlišných metod. Diskutována byla zejména otázka stáří tvorby velkých krasových chodeb, stáří silicifikace nejstarších generací výzdoby a hlavně úloha neotektonických procesů při rozčleňování původně pravděpodobné jednotné úrovně krasových jevů. Ke konci semináře seznámil Dr. Pavel Bosák (Přírodovědecká fakulta UK Praha) účastníky s návrhem terminologické a genetické klasifikace paleokrasových a fosilních krasových jevů. Seminář uzavřel Dr. P. Bosák a konstatoval, že je jen škoda, že se semináře nezúčastnilo více odborných pracovníků. Zastoupeno nebylo ani Okresní muzeum v Berouně a ani Správa CHKO Český kras, Krajské a Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody. Zejména pro tyto pracovníky byl seminář určen.

Velkým kladem semináře bylo, že každý z účastníků semináře i III. setkání speleologů obdržel abstrakta přednášek v českém a anglickém jazyce, což se nestává ani u některých větších akcí. Náš dík proto patří V. Vojířovi, editoru Stalagmitu, za jeho obětavost, se kterou zabezpečil vytištění těchto materiálů. Seminář byl doplněn exkurzí, kterou prováděl Dr. Ivo Chlupáč CSc. a na které dokumentoval na příkladech v přednášce zmíněné pokroky ve výzkumu skalního podkladu Českého krasu. V sobotu rovněž došlo ke slavnostnímu odhalení pamětní desky J. Petrbokovi na jeho posledním pracovišti - v lomu na Kobyle. Slavnostní akt uvedl stručným životopisným přehledem Dr. Vojen Ložek DrSc., který rovněž desku přibližně v 15 hodin odhalil. Odhalení desky se zúčastnilo asi 50 osob.

RNDr. Pavel Bosák