SPELEOPOTÁPĚČSKÁ EXPEDICE TANZANIA - ZAIRE

(STALAGMIT 1987/1)

V období od 13. ledna do 20. května 1985 proběhla speleopotápěčská expedice ZO ČSS 7-02 Hranický kras do Tanzanie a Zaire. Jedním z hlavních cílů byl průzkum zatopených krasových forem litorální a neritické zony Tanzánie v oblasti Tanga - Dar-es-Salaam včetně ostrovů Zanzibar a Mafia, dále studium krasových fenomenů severozápadního pobřeží jezera Tanganika a seznámení s pseudokrasem vulkanických oblastí východoafrické riftové zóny v prostoru její východní větve - jezero Kivu, a

západní větve v oblasti Kilimanjara. Byly zkoumány krasové i pseudokrasové fenomény, zejména se zaměřením na hydrogeologické a hydraulické podmínky jejich geneze. Při studiu litorální krasové formace v návaznosti na zprávy V. Cílka z této oblasti byla věnována pozornost měření časových změn, pH, teploty a salinity (vodivosti) vody, modelující vápencovou platformu za účelem objasnění vzniku mísovitých prohlubní.

Zejména v oblasti zatopeného vulkanického pseudokrasu, kde se speleologie stává vlastně hraničním oborem vulkanologie, byly získány jedny z prvních zkušeností tohoto druhu u nás.

Mimořádně vyvinuté formy pobřežního krasu na ostrově Mafia v Tanzánii – foto : L. Benýšek

 

Kromě studia rozměrově význačných prostor (např. zatopený maar tvořící jezero Chala na hranici Tanzanie s Kenyou nebo parazitní kráterová trhlina v blízkosti jezera Kivu na východním svahu Nyamulagiry) byla sledována eroze recentních lávových proudů a pyroklastik v humidním tropickém klimatu a ve styku s vodním prostředím formou průzkumu a srovnávání rozměrově malých velmi členitých jeskyněk pod i nad úrovní vody jezera Kivu.

Jeskyně v provazcovitých lávách vulkánu Nyamulagira (Zair) na pobřeží jezera Kivu. Se stropu visí malé krápníčky lávy. – Foto : L. Benýšek

Mapovací práce, stanovení fyzikálně chemických parametrů vod a sběr planktonu byly doprovázeny tradiční fotodokumentací, natočením filmů pro čs. televizi a sběrem exponátů pro pořádající a doporučující instituce. V rámci expedice byla provedena také rekognoskace ložisek a odběry vzorků grafitu a slídy pro ČGÚ v Tanzanii. V současné době již končí etapa ověřovacího průzkumu na ložisku grafitu, a tak expedice touto cestou přispěla k rozvoji spolupráce mezi Tanzanií a ČSSR i v oblasti geologické.

Ing Jaromír Kovařík, ZO ČSS 7-02, Hranický kras Olomouc