Z PRŮZKUMNÉ ČINNOSTI

ZO ČSS 1-02 TETÍN V ROCE 1979

STALAGMIT 2-3/1980

Hlavní pozornost byla věnována prolongačním a dokumentačním pracím ve 13 a 14 lokalizační skupině Českého krasu.

V měsíci květnu a červnu probíhaly prolongační práce na lokalitě "Sonda pod Tetínskou chodbou". Bylo zde uskutečněno 5 pracovních akcí, během nichž byly proraženy sedimenty a nánosy sutě ve dně lomu a v hloubce 3,5 metrů pod nynějším dnem lomu, byla zastižena rozšířená puklina zaplněná sedimenty. Puklina byla prohloubena do 1,7 m a po záplavě dna vodou byly do konce roku další práce zastaveny.

Druhým hlavním pracovištěm byla jeskyně Portálová v tzv. Kavčím lomu (Montánka). Zde se pracovalo na dvou místech. V Hlavní chodbě Portálově jeskyně, kde byla v jarních měsících pročištěna dosud známá část a v podzimních v jarních měsících se prováděla prolongace ve hlavním směru chodby, která byla zcela zaplněna sedimenty. V průběhu dalších 5 m mění chodba několikráte svůj směr a je stále zahliněná. Pro lepší vyklízení materiálu zde byla zřízena kolejové dráha.

Koncem roku 1979 dosáhla chodba délky 31 metrů. Druhým místem v Portálové jeskyni, kde bylo sondováno, je místo styku Hlavní chodby a vstupní části, kde je výrazné snížení dna a puklinovitá odbočka. Zde byla

vyhloubena sonda do hloubky 1,6 m, kde bylo v listopadu objeveno další pokračování. Práce zde budou pokračovat.

Další práce byly započaty v Terasové j. v Kavčím lomu, kde ve vchodu byl vyhlouben 5,5 m dlouhý a 2 m hluboký zářez, kterým bylo dosažena úrovně dvou souběžných chodeb jeskyně, které budou prolongovány.

Byly zdokumentovány zbytky systému Turských Maštalí. Dále byl proveden důkladný průzkum Trhlinová jeskyně a dosaženo obou konců u současného dna a v JV zakončení pukliny se podařilo J. Živorovi proniknout úžinou asi o 6 metrů dále. V jeskyni Bišilu byl rozšiřován a opraven vchod. Byl sledován průběžně postup těžby ve Velkolomu Čertovy schody a Kruhovém lomu. Pouze v Kruhovém lomu byla odkryta v červnu j. Červnová 8 m dlouhá, která byla odtěžena.

 

podle výroční zprávy ZO ČSS 1-02

upravil -VŘ-