PRŮZKUM PODZEMÍ RADNICE MĚSTA NOVÝ KNÍN

 
 

   Objekt radnice má své historické počátky již v r. 1625. Od té doby zde proběhlo několik stavebních úprav. V době nedávné stavební      práce odhalily pod podlahou suterénní místnosti podzemní prostory. Jedná se o dvě sklepní prostory vytesané ve skále, ze kterých lze ukloněnou štolou sestoupit k otvoru, ústícímu zhruba v polovině hloubky kruhové studny. Studna je 19 metrů hluboká a bez vody.

   Charakter horninového prostředí určuje skutečnost, že Nový Knín leží v geologicky zajímavém území, kde se stýkají dvě významné geologické jednotky Českého masivu. Jsou to svrchnoproterozoické sedimentární a vulkanosedimentární horniny barrandienského bloku        a  granitoidní  horniny středočeského plutonu variského stáří.

   Pro vyvřeliny středočeského plutonu, s dominujícími granodiority sázavského typu je příznačný výrazný zvětralinový obal, kdy hornina dostává charakter středních až hrubých ulehlých písků s výskytem kulovitých balvanů.  Podzemí pod radnici se nalézá v takto navětralé hornině knínského výběžku plutonu a setkáváme se zde s několika balvany různé velikosti.  Poměrně snadná rozpojitelnost horniny,  umožnila vyrazit 2 sklepy a svažující se štolu se studnou.

 

 
   
 

To je prdel, co

 Tudy se přichází

Štola vede do studny

 
 

(c) foto V. Vojíř