ŠTOLOVÝ PŘIVADĚČ DO ZÁMKU V BRANDÝSE

   Na základě objednávky Města Brandýs n. Labem - Stará Boleslav na vyhledávání, průzkum a dokumentaci podzemních prostor objektu Zámek Brandýs n. L.,

v souvislosti s řešením nutné závlahy zámecké zahrady z jiných zdrojů než pitného vodovodu, jsme provedli potřebný průzkum. Hlavním cílem bylo odčerpání

vody ze zatopené prostory, do které ústila stará štola. Provedený průzkum, zaměření a mapování štoly v délce 183 m spolu s fotodokumentací přinesli řadu

nových poznatků. Štola vznikla v době Rudolfa II. a byla vyražena na rozhraní podložních černošedých jílovitých břidlic ordoviku a na nich ležících křemenných

jemnozrnných pískovců s polohami vápnitých pískovců svrchního cenomanu. Jímala vodu pro potřeby zámku. První úsek štoly byl z povrchu ražen do svahu.

Ve vzdálenosti cca 90 m byla zahloubena z povrchu první šachta a krátký úsek z ní ražen protisměrně. Od této šachty dále dalších cca 90 m do masivu, kde

byla další šachta. Tato druhá šachta byla místem, za které jsme se již nedostali. Byla v době výstavby nových činžovních domů upravena tak, že ji přizdívkou

zúžili do šíře 27 cm. Je zde trvalý přítok vody a silný průvan naznačuje pokračování.  Šířka štoly se pohybuje od 0,5 do 0,75 m při výšce od 0,7 do 1,3 m. 

Na počvě štoly jsou sintrové hrázky, na stropě místy krápníky. V jezírkách na počvě jsou i tzv. jeskynní perly. Na stěnách sintrové náteky. Foto:(c) V.Vojíř