PODZEMÍ POTOKA BRUSNICE

V Myslbekově ulici, tam kde začíná zahrádkářská kolonie, je vyzděné koryto Brusnice, které probíhá mezi zahrádkami až k bývalému Vojenskému hřbitovu a k otvoru do nitra hradeb. Ten velký otvor je ústí dešťové výpusti kanalizace a z něho za velkých dešťů, či při havárii na splaškové stoce - jak tomu bylo nedávno - vytryskne mohutný proud splašků a řítí se k fortifikaci do podzemí a dále do Jeleního příkopu Pražského hradu. Ta malá díra je ústí zatrubněné Brusnice, potoka, který dříve bez problémů protékal od rybníků na Markétě, skrze hradby a Jelení příkop do Vltavy. Dnes je zde buď sucho, nebo zde teče obsah stoky

Na tomto snímku v místě "čůrku" vody z ústí kameninové roury teče to co zbylo z Brusnice, po jejím zaústění do výše položeného rybníčku Šlejferka, zhruba proti severnímu ústí Strahovského tunelu.

Jsme v podzemní části Brusnice, v jejím nejkrásnějším místě. Uvnitř hradeb probíhá chodba, tvořící podzemní cestu Brusnice skrze hradby. Bývalo zde též umístěno stavidlo, které při uzavření způsobilo vytvoření rybníku před hradbami a tak bylo zabráněno případným dobyvatelům touto cestou proniknout skrze hradby.

Dnes je jeden z přístupů do tohoto podzemí uzavřen kanalizačním poklopem na šachtě. Poklop je překryt asfaltem a není patrný.

Druhý vchod stokou Brusnice pod Novým světem, je proti proudu kanalizačních splašků kruhovou stokou o metrovém průměru, která je až do poloviny protékána. Vstupní poklop byl pracovníky kanalizací přivařen k rámu.

Pro vaši zvědavost, jak to je řešeno v kanalizačních stokách, aby při přívalových deštích nedocházelo k zahlcení splaškové kanalizace, je na následujícím obrázku pohled do dešťové výpusti oddělovače. To jsme postoupili do toho většího otvoru z prvého snímku proti proudu až do míst kde kruhová metrová chodba ústí do oddělovací komory pod Myslbekovou ulicí. Zde vlevo probíhá splašková stoka a v ní svižně plyne vše co obyvatelstvo Břevnova svěřilo podzemí. Při dešťovém přívalu, ale i při havárii stoky na jejím dolním toku, dojde ke vzdutí hladiny a přelití do tzv. dešťové výpusti. Ano, v těchto místech začnou splaškové vody unikat tudy, kudy jsme přišli, ven do koryta Brusnice a přes Hrad k Vltavě.

Pokud by vás zvědavost přivedla do těchto, či jiných podobných míst, nelezte do splaškami protékané stoky. Stěny jsou slizké a proud má rychlost. Váš život může skončit právě jízdou jak na vodním toboganu. Nebyl by to případ první, ani poslední. To vám potvrdí každý kanálník.Protože Jelení příkop Pražského hradu bez protékajícího potoka Brusnice, je až výtvorem vlády komunizmu, usilujeme o revitalizaci této části potoka, tím, že uskutečněním našeho projektu byla do koryta Brusnice přivedena voda z jímacích štol historického hradního vodovodu. Tím bylo umožněno opět zavodnit koryto Brusnice v celé délce Jeleního příkopu. Vody splaškové budou převedeny do kanalizace a návštěvníci zpřístupněného Jeleního příkopu nebudou udiveně zírat, jako se několikrát stalo před léty, co to kolem teče…

Text + foto © V.Vojíř

 

ZPĚT